Historie spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. (dále jen muzeum „Na Kočičáku“) sahá takřka do 80.let minulého století. V těchto letech se totiž první nadšenci (M.a K.Strakovi) začali systematicky zajímat a mapovat pevnostní linii v okolí města Chomutova. Při prvních průzkumech a hledání někdy i bez map a podkladů si asi nedokázali představit u jakého začátku stáli. Díky jejich prvním krůčkům a bádání v oblasti čs. opevnění se jim podařilo vytvořit první mapy, výkresy a hlavně ucelenou představu o zapomenuté pevnostní linii z let 1936 a 1938 v Podkrušnohoří. Jejich výsledky pak za další léta sloužily dalším nadšencům a zájemcům o tuto specifickou část naší historie. Mezi nimi se nacházeli i budoucí členové dnešního muzea „Na Kočičáku“.
Zásadním krokem k existenci našeho muzea a celkově k rekonstruované pevnostní linii v okolí Chomutova bylo vytvoření skupiny nadšenců pod hlavičkou KVH Nord – Sever Chomutov, kteří jako první začali s rekonstrukčními pracemi na Kočičáku. Samotný Kočičák byl vybrán pro rekonstrukci z několika důležitých důvodů. Především šlo o dobrý přístup k objektu v klidné krajině, malou vzdálenost od města a hlavně díky atypickým objektům K51/10/A160š (šikmý řopík) a V.b/87/C (objekt starého typu bez prostřední střílny), které leží na Kočičáku. Tyto aspekty rozhodly o tom, že se na Kočičáku začne s prvními pracemi.
Práce v roce 1998 se zaměřily především na prořezání zapomenutého řopíku uprostřed zarostlého remízku a celkově na rekonstrukci venkovní části objektu a jeho nejbližšího okolí. Během letních měsíců roku 1998 pak objekt získal po 60 letech nový nátěr. Na podzim téhož roku se pak na Kočičáku uskutečnila první vzpomínková akce v podobě historické ukázky fiktivního boje čs.armády s německou armádou v roce 1938. V následujících letech pak pokračovali další akce pod názvy Řopík. Dále se pomalu a jistě začalo s obnovou objektu, a to jak interiéru tak i exteriéru. V roce 2000 pak k opravovanému řopíku č.10 přibyl i objekt starého typu č.88, který též získal nový nátěr. Od roku 1998 se průběžně pracovalo na zajištění dobové výstroje a výzbroje do objektů. V letech 2004 – 2010 se do skupinky „opravených“ pevnůstek zařadily i objekty starého typu č.87 a č.86.
Od konce 90.let minulého století se začalo s komentovanými prohlídkami pro veřejnost, prozatím v nepravidelných termínech na Kočičáku. Po několika letech se pak vytvořil tým průvodců, kteří tvoří dnešní muzeum „Na Kočičáku“.
Velkou změnou a nastartováním jasného směru a přístupu k obnově pevností na Chomutovsku se stal rok 2010. Založeno bylo totiž občanské sdružení Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“. Sdružení si kladlo za cíl již od počátku zpřístupnění vybraných rekonstruovaných objektů čs. opevnění široké veřejnosti, rekonstrukcí, provozováním a údržbou vybraných objektů čs. opevnění a vybudování naučné stezky.
Soustavnou a cílevědomou činností se pomalu a jistě začaly budovat základy stabilního muzea. Během let 2012 – 2018 muzeum „Na Kočičáku“ získalo celkem 12 pevnostních objektů do svého majetku. Dále v roce 2011 bylo muzeu darováno 130 ocelových rozsocháčů.
Za uplynulé roky se nedílnou součástí Kočičáku stala naučná stezka. Počátky současné naučné stezky Československého opevnění z let 1936 – 1938 na Chomutovsku sahají do roku 2009, kdy byly namontovány první naučné tabule včetně směrových ukazatelů. Trasa měřila 600m a k vidění na ni byly celkem 4 objekty. Naučná stezka nyní měří 5 kilometrů po 18 pevnůstkách starého a nového typu.
Rekonstrukce pevností a polního opevnění je jednou z hlavních činností našeho spolku. Každoročně se naučná stezka a celkově pevnostní linie v okolí Chomutova rozrůstá o opravené objekty. V letech 2013 – 2019 bylo zrekonstruováno celkem dalších 13 pevnůstek z roku 1936 a 1937 včetně maskovacích barev. Konečný počet obnovených pevností tak činní 17 objektů.

Dalšími činnostmi spolku jsou výpravy a expedice po pevnostech nejen v ČR, účasti na historických ukázkách, výstavách a pietních aktech, ať již pořádaných spolkem nebo pořádaných ostatními organizacemi nebo jednotlivci. Neméně důležitou aktivitou spolku je práce s dětmi a mládeží na tématických letních táborech a celoročním zájmovém kroužku nazvaný Mladý bunkrák.

Závěrem je třeba poděkovat všem členům, příznivcům a celkově přátelům, bez kterých by se na Chomutovsku nemohla realizovat rekonstrukce pevnostní linie. Všem, kteří jakoukoliv formou pomohli či se podíleli, patří obrovský dík….

Prezentace muzeum Na Kočičáku

STANOVY

MUZEA ČS.OPEVNĚNÍ Z LET 1936 – 1938 „NA KOČIČÁKU“

 

STANOVY